Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αλλάγματος ουδέτερο