Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αλευροποιιών θηλυκό