Ομολογείται υπό πάντων ότι αι την κλίσιν τελείως αναπτύξασαι Ιαπετικαί γλώσσαι,
ήτοι η Ελληνική, η Ιταλική, η Κελτική, η Γερμανική, η Σλαυική, Αρμενική, η
Περσική, η Ινδική και τινες άλλαι ήττονος λόγου άξιαι, εμφαίνουσι τον εντελέστατον
επί της γης γλωσσικόν τύπον, διότι δι' αυτής ταύτης της τελείας κλίσεως κατέστησαν
υπέρ πάσας τας άλλας επιτηδειόταται εις σύντομον άμα και σαφή έκφρασιν και αυτών
έτι των λεπτοτάτων διανοημάτων του ανθρώπου. Αλλ' ομοίως ομολογείται ότι εν ταις τελείαις
ταύταις γλώσσαις τελειωτάτη είναι η Ελληνική.
Γ.Ν. Χατζιδάκις, «Σύντομος επιθεώρησις της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσης», Μέγα λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης (Ανέστη Κωνσταντινίδη), τόμ. Α΄ (Αθήνα 1901).Συνήθως τριγυρνώ:

και ενίοτε στο Meta.