Βαβέλ
en This user is a native speaker of English.


el-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε ανώτερου επιπέδου ελληνικά.

I am an Australian Greek and I am 13 years old. I try to change and add information to Greek, Ancient Greek, English and Latin articles.

Είμαι Ελληνόαυστραλός και είμαι δεκατρία χρονών. Προσπαθώ να αλλάζω και να προσθέτω πληροφορίες στα ελληνικά, ελληνική, αγγλικά και λατινικά άρθρα.

Εἰμί Ἕλληνα καί εἰμί ιγ' (ϝ)ἔτος. Προστίθημι πληροφορία εἰς τά ελληνικά, ελληνική, αγγλικά και λατινικά ἄρθρον.

我是澳大利亚的希腊,我13岁。我试图改变,并添加信息,希腊语,古希腊语,英语和拉丁语文章。

Ego sum ​​XIII annorum Australian Graeco. Tempto mutare et addere notitia in Graeca, antiqua Graeca, Latina et Anglica articulis.