Πρότυπο για τη σύνδεση με το γαλλικό fr.wiktionary.org. Γράφουμε

{{frWIKT}}   Όταν το λήμμα του wiki και το δικό μας λήμμα είναι η ίδια λέξη.
When the wiki lemma and our page are the same word.
{{frWIKT|xxxx}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει το λήμμα της δικής μας σελίδας.
Links to the lemma xxxx but displays the word of our page.
{{frWIKT|xxxx|zzzz}}   Συνδέει με το λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz (της επιλογής μας).
Links the the lemma xxxx but displays the word zzzz (of our choice).
Ονομαστική παράμετρος
|0=-   ή   |nobull=1   ή   |noast=1   Φεύγει ο αστερίσκος που υπάρχει μπροστά από τον σύνδεσμο
no bullet, no asterisc before the link
 


Για τις κλίσεις ρημάτων παραπέμπουμε στις ειδικές σελίδες ρηματικών κλίσεων του γαλλικού βικιλεξικού προσθέτοντας

|conj=1

όπως στο λήμμα être