(οικείο)

Σύντομη μορφή: {{οικ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που χρησιμοποιούνται σε οικείο περιβάλλον