Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

vivifiante (fr)