Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ventricules (fr)