Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

varmon (eo)