Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

tribulations (en)