Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

track record (en)