Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

tombes (fr)