Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

têtards (fr)