Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

stimulante (fr)