Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

rois (fr)