Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

rivales (fr)