Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

reines (fr)