Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

rappels (fr)