Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

rames (fr)