Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

prelegoj (eo)