Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

neniun (eo)