Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

myes (fr)