Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

murs (fr)