Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

manoirs (fr)