Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

malandrins (fr)