Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

malades (fr)