Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

laboron (eo)