Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

laboroj (eo)