Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

kutimoj (eo)