Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

koloni (io)