Ίντο (io) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

jini (io)