Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

golfon (eo)