Ίντο (io) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

foli (io)