Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

fédératives (fr)