Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

esclaves (fr)