Άλλες μορφές

επεξεργασία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

error-correction (en)

Σημειώσεις

επεξεργασία
  • error-correction: αποσφαλμάτωση δεδομένων
  • debugging: αποσφαλμάτωση κώδικα (πχ. επίλυση κωλύματος λογισμικού), μηχανισμού ή κυκλώματος
  • αποφεύγεται ο οξύμωρος όρος «σφαλματική διόρθωση» διότι ερμηνεύεται και ως «εσφαλμένη διόρθωση, κακοδιόρθωση»