Ίντο (io) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

deci (io)