Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

darkest (en)