Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

déportations (fr)