Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

cravates (fr)