Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

communiqués (fr)