Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

charabias (fr)