Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

chaleurs (fr)