Ίντο (io) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

avi (io)