Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

antonimoj (eo)