Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

agneaux (fr)