Ίντο (io) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

acizi (io)