Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

abakon (eo)