Συντομομορφή

επεξεργασία

Vds. (es) και Uds.

  • συντομομορφή του ustedes