Συντομομορφή

επεξεργασία

Uds. (es) και Vds.

  • συντομομορφή του ustedes